< Torna al mapa

7.6 Programa d'educació intercultural de medi obert


PRESSUPOST TOTAL
40.000 €
INDICADORS DE REALITZACIÓ
6 nous espais oberts per dinamització
En execució
Aquesta actuació proposa el desenvolupament d'un programa que fomenti i potenciï la convivència i civisme en els espais d'accés públic.
L'actuació es fa a dos nivells:
  • Teòric: es farà una relació exhaustiva dels espais d'accés públic de titularitat pública i, posteriorment, es farà un mapa de les possibilitats d'aquests espais i es desenvoluparan les estratègies i els programes necessàries per normalitzar l'accés a aquests espais per part dels ciutadans.
  • Pràctic: la posada en marxa de les estratègies que tindran la funció de potenciar el desenvolupament social i cultural.
Objectius:
  • Crear la figura del dinamitzador intercultural, amb l'objectiu de detectar a les persones joves en els entorns en que es mouen i fer el seu acompanyament i seguiment cap als equipaments i espais juvenils.
  • Disminuir la conflictivitat que s'origina en els espais públics.
  • Fomentar i potenciar un canvi d'actituds entre els usuaris d'aquests espais i els que potencialment els poden utilitzar.
  • Implicar les Associacions de Veïns en la creació de les condicions objectives òptimes per al desenvolupament d'aquest programa.
  • Crear el registres de dades necessari per justificar la bondat o no de l'actuació proposada.