Treball als Barris


El Departament de Promoció Econòmica i l'Oficina de Barris de l'Ajuntament de Martorell desenvolupen al barri de la Vila el projecte "Treball als Barris" amb el suport del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). El programa promou la realització d'accions d'acompanyament a la inserció laboral, l'ocupació i el desenvolupament local, complementàries al Pla de Barris del barri de La Vila.
Desenvolupament local i millora de l'ocupació
 • Punt d'Informació i Orientació per a l'Ocupació "Treball als Barris": atenció i assessorament personalitzat en matèria d'ocupació i emprenedoria:
  - Derivació als recursos ocupacionals existents al barri i a nivell de ciutat per tal de garantir-ne un accés àgil.
  - Informació dels programes de formació que permeten l'adquisició de competències professionals i la millora de les possibilitats d'inserció laboral de les persones en situació d'atur.
 • Programes d'experienciació laboral. Plans d'ocupació per a persones en situació d'atur i amb especials dificultats d'inserció, que incideixen en actuacions de millora de la cohesió social, la dinamització comercial i el manteniment d'espais comuns.
 • Programes de desenvolupament local per a donar suport a tot un conjunt d'accions que permetin promoure les potencialitats de desenvolupament econòmic i comercial del barri.
Fins ara 178 persones van fer part del programa Treball als Barris dividides de la següent manera:
Plans d'ocupació
 • Any 2011
  - Urbanització de carrers: 14 persones
  - Estalvi energètic: 9 persones
 • Any 2012
  - Urbanització de carrers: 9 persones
 • Any 2013
  - Urbanització de carrers: 9 persones
  - Ocupa't: 6 persones
Cursos
 • Any 2011
  - Caixer: 15 alumnes
  - Operacions bàsiques de cuina: 15 alumnes
  - Auxiliar d'infermeria en geriatria: 15 alumnes
 • Any 2012
  - Ocupa't joves: 30 alumnes
  - Ocupa't dones: 30 alumnes
 • Any 2013
  - Ocupa't dones: 35 alumnes
 • Per a més informació:
  Molí Fariner
  Camí del Riu, s/n
  08760 Martorell, Barcelona
  937 75 31 01
  http://www.moliempresa.cat/
  Resum per anys del programa "treball als barris" al barri de la vila

  Treball als barris - la Vila 2012

  PROGRAMES ESPECÍFICS DE CARÀCTER EXPERIMENTAL I INNOVADOR PER AFAVORIR LA INSERCIÓ SOCIOLABORAL DE COL·LECTIUS AMB DIFICULTATS D'INSERCIÓ
  Dispositius d'inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats especials
  OCUPA'T JOVES
  OBJECTIUS: Orientar, formar i acompanyar els joves en la construcció del seu projecte personal i professional per aconseguir la seva inserció laboral i social garantint la plena integració a la vida adulta, disminuint així la taxa d'inactivitat dels joves en risc de vulnerabilitat que en Martorell està augmentant considerablement els últims mesos.
  PROGRAMA PER AL FOMENT DE LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS HOME/DONA EN EL MERCAT DE TREBALL
  Dispositius d'inserció laboral adreçats a les dones amb més dificultats d'accés al mon laboral
  OCUPA'T DONES
  OBJECTIUS: Aconseguir que cada dona disseny un nou recorregut i projecte personal que la condueixi a tornar a inserir-se en el món laboral després de haver recuperat la confiança en si mateixa i després de haver augmentat el seu nivell de formació.
  PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL
  Accions de formació professionalitzadora
  OPERACIONS BÀSIQUES DE PASTISSERIA
  OBJECTIUS: Obtenció del certificat de professionalitat d'Operacions bàsiques de pastisseria per la posterior inserció laboral després d'un període de pràctiques
  OPERACIONS AUXILIAR DE VENDA
  OBJECTIUS: Formació com a caixers/res-reposadors/res per la posterior inserció laboral
  PROGRAMA D'EXPERIÈNCIA LABORAL
  Actuacions ocupacionals
  MARTORELL 2.0
  OBJECTIUS: implementació de la administració electrònica tal com preveu la llei 11/2007 d'accés electrònic a la administració pública per part dels ciutadans i la reorganització de la mecànica administrativa a fi i efecte de fer-la més eficient i així poder donar més i millor servei als ciutadans.
  PLA D'OCUPACIÓ MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC: URBANITZACIÓ DE CARRERS I PASSATGES AMB PRIORITAT INVERTIDA AL BARRI DE LA VILA
  OBJECTIUS: la millora de l'espai públic, la renovació de les xarxes i serveis i la supressió de les barreres arquitectòniques en la urbanització, d'acord al que s'estableix al Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat, i al Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (Vivienda), por el que se aprueba el CódigoTécnico de la Edificación (BOE núm. 74, de 28 de marzo de 2006) modificat pel RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), RD 173/2010 (BOE 11/03/2010) i les seves correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
  Dintre d'aquest projecte es van realitzar obres en els carrer Sant Francesc, Unió i Esquadra

  Treball als barris - la Vila 2011

  PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL
  Accions de Formació Professionalitzadora
  OPERACIONS AUXILIAR DE VENDA
  OBJECTIUS: formació com caixer/a i com a reposador/res per la posterior inserció laboral. OPERACIONS AJUDANTS DE CUINA
  OBJECTIUS: formació com a ajudants de cuina per la posterior inserció laboral després d'un període de pràctiques.
  AUXILIAR D'INFERMERIA
  OBJECTIUS: Formació com a Auxiliar d'Infermeria en Geriatria per la posterior inserció laboral.
  PROGRAMES D'EXPERIENCIACIÓ LABORAL
  Actuacions ocupacionals
  PLA D'OCUPACIÓ MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
  OBJECTIUS: definir els treballs de reformes i millores energètiques a executar als edificis públics municipals, a l'enllumenat públic.
  PLA D'OCUPACIÓ MILLORA ESPAI PÚBLIC I URBANITZACIÓ
  OBJECTIUS: definir els treballs d'urbanització de carrers i pla d'accessibilitat al barri de la Vila, i reformes i millores de les zones verdes periurbanes, acollit al Projecte treball als Barris.
  Actuacions professionals per a la contractació de personal tècnic
  COORDINADOR TÈCNIC PLA D'OCUPACIÓ
  OBJECTIUS: Organització i planificació de les diferents actuacions a realitzar en els edificis públics i en la via pública, segons treballs definits en els Projectes dels Plans d'Ocupació. Comunicació a diferents entitats, públiques o privades, i a particulars de les tasques a desenvolupar en la zona, així com les dates previstes de les actuacions.
  PROGRAMES DE DESENVOLUPAMENT LOCAL
  Campanyes per promocionar, difondre i comunicar els projectes i les actuacions ocupacionals i de desenvolupament local incloses a la Llei de Barris
  PROGRAMA DE SUPORT AL TURISME
  OBJECTIUS: Promoure i millorar l'interès turístic de Martorell, donar a conèixer els la seva diversitat cultural que es manifesta en l'originalitat i la pluralitat de les identitats que caracteritzen el nostre municipi com a elements clau per al desenvolupament econòmic local. PROGRAMA DE SUPORT AL CONSUMIDOR
  OBJECTIUS: Programar i organitzar tasques educatives al consumidor i visites informatives a comerços en matèria comercial i de consum

  Treball als barris - la Vila 2009

  PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL
  Accions de Formació Professionalitzadora
  OPERACIONS AUXILIAR DE VENDA
  OBJECTIUS: formació com caixer/a i com a reposador/res per la posterior inserció laboral.
  PROGRAMES D'EXPERIENCIACIÓ LABORAL
  Actuacions Professionals
  OBJECTIUS: Facilitar l'accés a les noves tecnologies als col·lectius d'aturats més desfavorits.
  Actuacions Professionals
  OBJECTIUS: Actualització dels recursos de millora ocupacional i bases de dades dels usuaris.
  PROGRAMES DE DESENVOLUPAMENT LOCAL
  OBJECTIUS: Dinamitzar, promoure i executar en cooperació amb altres actors, els programes i les mesures ocupacionals i afins que afavoreixin la dinamització integral.

  Treball als barris - la Vila 2008

  PROGRAMES D'EXPERIENCIACIÓ LABORAL
  OBJECTIUS: Dinamitzar, promoure i executar en cooperació amb altres actors, els programes i les mesures ocupacionals i afins que afavoreixin la dinamització integral és un dels objectius de la continuïtat d'aquesta contractació.
  PROGRAMES DE DESENVOLUPAMENT LOCAL
  CENS COMERCIAL DEL BARRI DE LA VILA 2008
  OBJECTIUS: Elaborar un Cens de locals buits; valorar, per part de l'Ajuntament, un sistema d'ajuts per al comerç al Casc Antic;.establir definidament quin és l'eix comercial de La Vila i actuar sobre ell; elaborar un sistema d'indicadors que permet veure i copsar la evolució comercial i econòmica del barri de La Vila i comprovar si els objectius s'assoleixen o no.
  CAMPANYES PER A LA PROMOCIÓ LOCAL
  OBJECTIUS: Crear una campanya participativa on els ciutadans del barri puguin expressar-se amb relació al projecte d'intervenció integral.

  Treball als barris - la Vila 2007

  PROGRAMES D'EXPERIENCIACIÓ LABORAL
  OBJECTIUS: Fomentar la igualtat entre les persones i els territoris, redistribuint els recursos necessari; reconèixer les diferències personals, culturals i territorials i treballar-les plegades fomentant l'autonomia de les persones i territoris, trencant el seu aïllament.