Llei de Barris


La Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, desenvolupada pel Decret 369/2004, de 7 de setembre, dota les administracions catalanes d'instruments per tal d'intervenir en les millores dels barris, àrees urbanes i viles que, per les seves condicions, requereixen d'atenció especial per part dels poders públics.
Els projectes susceptibles d'ésser finançats han de preveure intervencions en alguns dels camps següents: la millora de l'espai públic i la dotació d'espais verds, la rehabilitació i l'equipament dels elements col·lectius dels edificis, la provisió d'equipaments per a l'ús col·lectiu, la incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis, el foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà, especialment pel que fa a l'eficiència energètica, l'estalvi en el consum d'aigua i el reciclatge de residus, l'equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments, el desenvolupament de programes que comportin una millora social, urbanística i econòmica del barri, i l'accessibilitat i la supressió de les barreres arquitectòniques.
Des del 2004 ençà 143 àrees han entrat en el programa i 26 ja han finalitzat el projecte d'intervenció integral.
Projecte de Intervenció Integral en el barri de la Vila injectarà, al final, 12,6 milions d'euros al barri d'actuacions principals. Ja és possible veure canvis i millores als carrers i places, la presencia de nous equipaments i de projectes de caire social i econòmic que treballaren en temes de convivència i de dinamització comercial.
Les actuacions també propiciaren la creació temporal de llocs de treball, vinculats a les obres i als programes socioeconòmics. L'Ajuntament de Martorell i la Generalitat de Catalunya aporten els fons necessaris per a aquest programa, finançant a parts iguals el projecte.