< Torna al mapa

1.3 Urbanització dels carrers de la Vila amb prioritat invertida i millora de les infraestructures


PRESSUPOST TOTAL
en execució
INDICADORS DE REALITZACIÓ
4.670 m² de carrers transformats en zones de prioritat invertida
Urbanització dels carrers principals de la trama històrica de la Vila prioritzant els vianants davant dels vehicles. El Projecte inicial preveia la reurbanització dels carrers Lloselles, Anselm Clavé, Pere Puig i Carrer Revall (entre Plaça Germanes Mestre i Carrer del Riu) i les places de les Hores i Germanes Mestre. Donat l'estat dels carrers del barri es va reurbanitzar els carrers: Lloselles, Anselm Clavé i de Dalt (IMATGE 08_...) i les dues places ja mencionades.
ABANS
Espais totalment voltats pel trànsit rodat, moltes vegades sense permetre la correcta interacció cotxe/vianant. Instal·lacions públiques obsoletes amb mobiliari urbà deficient.
DESPRÈS
Carrers adequats a la normativa d'accessibilitat vigent, amb instal·lacions públiques dintre dels padrons actuals i mobiliari urbà modern i funcional.