< Torna al mapa

1.4 Urbanització dels passatges de la Vila entre els Horts i els barris de Rosanes i Mina


PRESSUPOST TOTAL
336.647,26 €
INDICADORS DE REALITZACIÓ
2.250 m² de passatges reurbanitzats
El barri de La Vila té un desnivell important entre els Horts i el carrer del Mur que es connecten a través dels "Passatges" . Els passatges son els responsables per fer aquesta connexió transversal en el barri i, per tant, tenen un pendent considerable dificultant, moltes vegades, els desplaçaments a peu.
Aquesta actuació, a més a més de valoritzar la seva imatge, va fer possible la millora les condicions d'accessibilitat (prioritat invertida, baranes, paviments regulars) dels següents passatges: del Quarter, Diputació, Cambreta, Llibertat i de l'Església.
ABANS
Eixos de comunicació amb poca accessibilitat, manca d'enllumenat públic, voreres en mal estat de conservació i mobiliari urbà deficitari.
DESPRÈS
Espais amb millor accessibilitat degut a la col·locació de paviments regulars, escales adequades a la normativa actual d'accessibilitat i baranes als indrets amb pendents més pronunciats, millora de l'enllumenat públic i col·lació d'elements de mobiliari urbà modern i funcional.