< Torna al mapa

5.3 Instal·lació de contenidors soterrats de recollida selectiva de residus


PRESSUPOST TOTAL
1.025.191,22 €
INDICADORS DE REALITZACIÓ
15 illes de contenidor instal·lades
La present actuació té per objectiu la millora de la recollida de residus en el barri a través de la ubicació estratègica d'illes de contenidors soterrats.
ABANS
La recollida de residus era feta a través de contenidors de superfície que, sovint, representaven un problema d'accessibilitat per la gent gran.
DESPRÈS
A Martorell es van instal·lar 92 illes de contenidors soterrats, de les quals 15 al barri de la Vila.
Cada bateria de soterrats té 5 o 6 contenidors (si n'hi han 6, 2 són de rebuig o 2 són d'envasos). En total hi han instal·lats 516 contenidors: 135 de rebuig, 91 de vidre, 206 d'envasos, 91 de paper i 93 d'orgànica.
Aquesta actuació també representa una millora d'infraestructura important que contribuí en la urbanització dels carrers i passatges de la trama històrica de La Vila i per la millora del imatge urbà.